GİRİŞ YAP

MENÜ

0

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu:

FOTECH Fiber Optik Teknolojik Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Sti. (FOTECH) kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer vermiştir.

FOTECH, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerinin ve web-sitesini kullanan gerçek kişilerin dikkatine sunar.

FOTECH, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu’nu yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz FOTECH tarafından elde edilmiş/edilecek ya da paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve KVKK’da öngörülen şekillerde FOTECH tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm mevzuat ve ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak FOTECH’in taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; FOTECH’ten talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle,  kişisel verileriniz mevzuatın izin verdiği ölçüde FOTECH tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz FOTECH tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilecektir:

- Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlendiğimiz yükümlülükleri ifa etmek ve bu sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

- Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

- Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

amacıyla işbu web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca FOTECH tarafından işlenmektedir.

İşbu web sitesi, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu’nda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Web sitemizden kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimiz, PAYNET SANAL POS’unu kullanmak suretiyle; kişisel verilerini PAYNET ile paylaşmaya ve PAYNET tarafından işlenmesine rıza göstermiş sayılır. Bu bakımından, kredi kartı ile alışveriş yapmadan önce https://www.paynet.com.tr/yasal-uyarilar (https://www.paynet.com.tr/yasal-uyarilar) sayfasının okunup, incelenmesi gerekir.

İşbu web sitesi günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İşbu web sitesi, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

İşbu web sitesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Aktarılabileceği Kişi Ya Da Kuruluşlar

Kişisel verileriniz, mevzuatın izin verdiği ve/veya mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, FOTECH tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

FOTECH ile paylaşılan kişisel veriler, FOTECH gözetimi ve kontrolü altındadır. FOTECH, mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz FOTECH’in Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

İnternet sitemiz FOTECH'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların www.fotech.com.tr/tr/ adlı internet sitesinde yer alması, bizim bu siteler ile herhangi bir bağımız bulunduğu anlamına gelmez. FOTECH, işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. FOTECH'in tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Söz konusu siteler de sizin kişisel bilgilerinizi toplayıp işleyebilir. Bu gibi durumlarda; FOTECH’in, kendi dışındaki web sitelerinin kişisel verilerinizi edinip işlemesinden dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilgili web sitelerinin gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sayfalarını okumanız gerekmektedir.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesinde kapsamında sahip olduğunuz haklar:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2. İşlenmişse bilgi talep etme,

3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6. KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

7. Aktarıldığı 3. kişilere, yukarıda 5. ve 6. maddelerde sayılan işlemlerin yapıldığının bildirilmesini isteme,

8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. FOTECH’e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkimiz olduğunu hatırlatırız. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, FOTECH tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

E-BÜLTEN

Güncel ürün ve kampanyalarımızdan haberiniz olsun!